KARTA SENIORA

KARTA INFORMACYJNA

PS/008

WYDANIE BIALSKIEJ KARTY SENIORA

Wydanie nr 04
z dnia 24.05.2018 r
.

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie Bialskiej Karty Seniora / wydanie wtórnika Bialskiej Karty Seniora F-PS/008_1

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się do wglądu oryginały:

  1. w przypadku Seniora – dokument potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem  i fakt zamieszkania na terenie miasta Biała Podlaska .

  2. w przypadku osoby upoważnionej przez seniora do posługiwania się kartą w jego imieniu – dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

II.

OPŁATY:

bez opłat

III.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. M.J. Piłsudskiego 3 – Kancelaria Ogólna parter, pok. 8

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Polityki Społecznej, Kultury i Sportu

III piętro pok. 309, tel. (83) 341 61 90

e-mail: janusz.wilczek@bialapodlaska.pl

V.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin odbioru kart do 14 dni od daty złożenia wniosku.

VI.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VII.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. uchwała Nr XXXVII/366/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Biała Podlaska;

  2. zarządzenie nr 151/14 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie Strefy Seniora.

VIII.

UWAGI:

  1. Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub poprzez osobę upoważnioną;

  2. Karta jest przyznawana bezpłatnie osobie będącej mieszkańcem Miasta Biała Podlaska, która w dniu składania wniosku ukończyła 60 rok życia;

  3. Senior z przyczyn zdrowotnych może upoważnićwybranego członka rodziny, a w szczególnych przypadkach osobę niespokrewnioną do posługiwania się Bialską Kartą Seniora w jego imieniu;

  4. Senior może złożyć podpisany wcześniej wniosek w mieniu współmałżonka/ki;

  5. Informacje dotyczące korzystania z Bialskiej Karty Seniora oraz katalog ulg i zniżek znajdują się jest pod adresemwww.bialapodlaska.pl w zakładce „Strefa Seniora”.

IX.

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa i wydawania Bialskich Kart Seniora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat,

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

                Można także otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora  – należy pobrać wniosek w Siedzibie PZERiI ul.Brzeska 41
              /starostwo/ , wypełnić i wysłać pod wskazany we wniosku adres –  z zaadresowaną kopertą  na swój adres z naklejonym na 
               kopercie znaczkiem. Po ok.2 tygodniach otrzymuje się kartę.   
Wpis odwiedziło 1 810 gości