Kalendarz wyborczy 2018

do dnia 27 sierpnia 2018 r.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach
wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 27 sierpnia 2018 r.
zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego
komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r.
zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji
wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.
powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 17 września 2018 r.
utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej,
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie
dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w
tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o
możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i
możliwości głosowania przez pełnomocnika

do dnia 21 września 2018 r.
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.
przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych
komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie
okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku
województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 1 października 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów
wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do
rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim

do dnia 1 października 2018 r
powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

do dnia 1 października 2018 r.
sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i
telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 8 października 2018 r.
rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o
zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

do dnia 8 października 2018 r.
zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do dnia 12 października 2018 r.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r.
składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym
obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich
stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
głosowanie
 

*Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

Wpis odwiedziło 1 240 gości